This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅFs aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅFs bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅFs webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.


Årsstämma 2018

ÅF AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 25 april 2018 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna på adress:

ÅF AB
Att: ÅF Legal
169 99 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till ÅFs valberedning kan göra det via e-post till: agm@afconsult.com, eller med brev till adressen:

ÅF AB
Att: Valberedningen c/o ÅF Legal
169 99 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 7 mars 2018.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: agm@afconsult.com