Ljud & Vibrationer

Ljud & Vibrationer

Vi utsätts dagligen för buller och vibrationer på arbetet, på fritiden och i trafiken. Ingenstans är det längre riktigt tyst och stilla.Närmare 80 miljoner människor inom EU drabbas av oacceptabla bullernivåer. Och det är hela 170 miljoner som på något sätt störs av höga ljudnivåer. I många av världens storstäder har buller blivit ett folkhälsoproblem, som bidrar till ökad stress och ohälsa.

ÅF hjälper konsulter, myndigheter, exploatörer, byggföretag, entreprenörer och myndigheter i deras arbete genom att redovisa olika ljudmiljöer i vårt samhälle. Resultatet kan ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningar, översiktsplaner, detaljplaner eller projektering av byggnader och verksamheter.

Källor kan till exempel vara väg-, tåg-, fartygs-, flygtrafik, industrier, motorsportbanor, skjutbanor, bygg-verksamhet, vindkraft eller en kombination av dessa. Vi har konstruktiva lösningar för att reducera buller med hjälp av vår långa erfarenhet som experter inom området. Ibland redovisar vi inte bara bullriga miljöer utan söker efter tysta sammanhängande områden som passar för rekreation och återhämtning.

Ju tidigare ÅFs ljud- och vibrationskonsulter engageras i ett projekt, desto bättre. Genom att ta hänsyn till ljud och vibrationer i ett tidigt skede i ett projekt ökar möjligheterna radikalt att hitta kostnadseffektiva åtgärder. ÅF arbetar ofta med ljud och vibrationsfrågor från förstudie till färdigt projekt. Vi gör även betydande insatser i enstaka delmoment av ett projekt.

Vi hittar bland bestämmelser och byråkrati. Anlitar du ÅF får du en kompetent och erfaren ljudkonsult. Det är ingen tillfällighet att ÅF är Naturvårdsverkets experter inom områdena samhällsbuller och markvibrationer.

 
 
Magnus Berger
Magnus Berger
Affärsområdeschef Ljud & Vibrationer 
+46 10 505 19 39